TechnoProtect ev

 

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

 

 

ARTIKEL I. - TOEPASSINGSGEBIEDEN.

 

De huidige algemene voorwaarden voor verkoop, diensten en betalingen (afgekort “AVV”) zijn van toepassing op alle contracten afgesloten tussen TechnoProtect ev en derden in het kader van haar webshop

 

Deze zijn dus van toepassing op alle door TechnoProtect ev verkochte producten en verrichtte diensten in het kader van de hierboven vermelde internetverkoop.  

 

Deze zijn ook van toepassing op alle verkochte producten en verrichtte diensten die voortvloeien uit het bezoeken door de klant van de webshop van TechnoProtect en die resulteren in een commerciële offerte van TechnoProtect en vervolgens een rechtstreekse order, zonder betaling via de website.

 

Deze zijn van toepassing, tenzij anders vermeld in een schriftelijk document dat getekend is door een van de partijen voor wie de verplichting geldt.

 

Deze zijn van toepassing wanneer het een verkoopovereenkomst op afstand betreft zoals omschreven in artikel 77 § 1.10 van de Wet op Handelspraktijken.

 

Deze zijn niet van toepassing in de precontractuele fase of wanneer de koper bij het tekenen van de overeenkomst zich in het bijzijn van TechnoProtect ev bevindt, dat wil zeggen wanneer de koper in een van de showrooms of kantoren is die aangeduid worden door TechnoProtect ev.

 

ARTIKEL II. – DEFINITIE EN ADRESGEGEVENS.

 

II.1.

 

De verkoper is de firma TechnoProtect ev Btw-nummer: BE 0763.42.86.02

 

 

II.2.

 

De niet professionele koper (of consument) wordt omschreven als iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij TechnoProtect ev-producten of diensten koopt of gebruikt zonder enig professioneel doeleind.

 

II.3.

 

De professionele koper wordt omschreven als iedere persoon die niet past in de definitie van artikel II.2., dat wil zeggen iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij TechnoProtect ev de voorgestelde producten of diensten koopt of gebruikt voor professionele of gedeeltelijk professionele doeleinden, waarbij zijn boekhouding of fiscale aangiftes dienen als bewijsvoering.

 

De professionele koper kan in geen geval gebruik maken van de wettelijke rechtsbescherming voor consumenten die met de Wet voor Handelspraktijken is geïntroduceerd.

 

ARTIKEL III. – TOTSTANDKOMING CONTRACT.

 

III.1.

 

De informatie die TechnoProtect ev op de website verstrekt, is op geen enkele wijze een contractueel voorstel, zodanig dat als een al dan niet professionele koper enkel informatie wil inwinnen, dit niet leidt tot het sluiten van een contract.

 

III.2.

 

Echter, de gegevens die de koper op de site van TechnoProtect ingeeft, worden beschouwd als een aankoopvoorstel in het kader van de huidige algemene voorwaarden.

 

III.3.

 

Het contract wordt gesloten op de dag dat TechnoProtect de bevestigingse-mail met ontvangstbevestiging aan de koper stuurt.

 

III.4.

 

Vanaf dan wordt ervan uitgegaan dat het contract is gesloten op de zetel van TechnoProtect.

 

III.5.

 

Het afgesloten contract wordt gearchiveerd.

 

 

 

ARTIKEL IV. – BEWIJS VAN CONTRACT.

 

IV.1.

 

Onverminderd het voorafgaande accepteren de wederpartijen dat de gegevens die door hun beide computersystemen op een zo veilig mogelijke manier worden vastgelegd, kunnen worden toegelaten als bewijs van hun relatie en van het contract dat beiden partijen met elkaar verbindt. 

 

IV.2.

 

De toepassing van dit contract impliceert dat de gegevens op een zo veilig mogelijke manier worden vastgelegd en dat de documenten systematisch worden geregistreerd in een onveranderlijke, permanente database.

 

IV.3.

 

Dit artikel is enkel van toepassing voor de niet-professionele consument zoals omschreven in artikel II.

 

 

 

ARTIKEL V : - HERROEPING OF OPZEGGING

 

V.1. Definitie herroepingsrecht / opzegging

 

Gezien het feit dat het hier een digitaal contract op afstand betreft, respecteert TechnoProtect ev dus de gegevens zoals aangegeven in artikel I van de algemene verkoopvoorwaarden (AVV).

 

De consument of niet professionele koper heeft het recht om zonder boete en zonder opgave van redenen de verkoper mee te delen dat hij afziet van de koop (herroeping). Dit dient te gebeuren binnen 14 werkdagen, gerekend vanaf de dag nadat het product besteld is of het servicecontract gesloten is.

 

 

 

V.2. Voorwaarden voor uitoefening van recht.

 

De consument of niet professionele koper dient zijn intentie om af te zien van de koop aan te kondigen per e-mail met ontvangstbevestiging van TechnoProtect.

 

Indien de consument of niet professionele koper gebruik maakt van de hierboven genoemde mogelijkheid, dient hij op zijn eigen kosten en op zijn eigen risico het geleverde product te retourneren naar het contractuele depot van TechnoProtect ev (dit is geen geval een winkel, showroom of administratieve zetel). Het adres van dit depot zal na aanvraag per e-mail worden verstrekt.

 

De producten die zo teruggestuurd worden, dienen zich in de originele verpakking te bevinden en mogen in geen geval gebruikt zijn. Herprogrammering van toegangscodes of software is niet toegestaan.

 

De originele factuur en pakbon dienen meegestuurd te worden.

 

Indien de zegel van een softwarepakket, apparaat of afdekplaat van een kluis- of kastslot is verbroken, zal TechnoProtect de kosten in rekening brengen voor het herstellen hiervan.

 

Het niet naleven van de hierboven genoemde voorwaarden kan een reden zijn om terugbetaling te weigeren.

 

 

 

V.3. Gevallen waarvoor herroepingsrecht of opzegging uitgesloten is.

 

Tenzij anders overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel V.1. en V.2. van de AVV niet uitoefenen:

 

1° op het contract betreffende het leveren van diensten waarvan de uitvoering, met toestemming van de consument, al begonnen is nog voordat de herroepingstermijn van zeven werkdagen is verlopen, zoals bepaald is in artikel V.1. en V.2. van de AVV.

 

2° op het contract betreffende het leveren van goederen die gefabriceerd zijn volgens door de consument opgegeven specificaties, van artikelen die op maat zijn gemaakt of die zijn geplaatst en/of die om veiligheidsredenen aan de vloer of wand bevestigd werden op een complexe locatie.

 

3° op het contract betreffende softwarepakketten waarvan de zegel is verbroken door de consument.

 

4° wanneer het geen contract op afstand is, zoals omschreven in artikel 77 § 1.10. van de Wet op de Handelspraktijken. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing indien in de precontractuele fase of bij het sluiten van het contract de koper bij TechnoProtect aanwezig is, dat wil zeggen als de koper zich begeeft naar een van de aangeven kantoren van TechnoProtect ev.

 

 

 

ARTIKEL VI.1. – Leveringsadres – Gevolmachtigd persoon.

 

De koper dient in zijn bestelling te vermelden waar hij de goederen geleverd wil krijgen.

 

Goederen kunnen geleverd worden op een adres naar keuze in België, Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden) en Luxemburg. Er kan niet naar een postbusadres worden geleverd.

 

De koper kan een gewenste leverdatum opgeven, mits dit een werkdag is. De verkoper zal zijn uiterste doen om deze datum na te komen. Indien er niemand aanwezig is op de dag van levering dient de koper contact op te nemen met de transporteur om een nieuwe leverafspraak te maken. De goederen worden alleen opnieuw geleverd als de hiervoor gemaakte extra leveringskosten door de koper worden betaald. Voor het uitvoeren van het huidige verdrag en ieder ander besluit inzake de uitvoering van het contract dient de koper een algemeen gevolmachtigd persoon aan te wijzen die in de plaats van de koper de ontvangst van de goederen kan bevestigen.

 

 

 

VI.2. - Levertermijn.

 

TechnoProtect ev verplicht zich om de goederen te leveren binnen de termijn zoals aangegeven op de orderbevestiging.

 

 

 

TechnoProtect ev verplicht zich om de koper te informeren indien er buiten zijn toedoen een mogelijke leververtraging optreedt.

 

 

 

Als de door TechnoProtect ev oorspronkelijk opgegeven levertijd met dertig dagen overschreden wordt, kan de koper van de koop afzien zonder schadevergoeding voor een van beide partijen. De koper dient TechnoProtect hierover per e-mail te informeren binnen twee dagen nadat TechnoProtect hem van de vertraging op de hoogte heeft gesteld.

 

 

 

Het orderbedrag en de transportkosten worden dan gecrediteerd.

 

Deze bepaling is echter niet van toepassing als producten speciaal naar de wens van de koper zijn aangepast.

 

 

 

VI.3. – Risico’s.

 

De goederen worden op risico van TechnoProtect ev vervoerd tot aan het leveringsadres dat is opgegeven door de koper.

 

Vanaf dat ogenblik draagt alleen de koper nog de risico’s.

 

De professionele of niet-professionele koper draagt ook de risico’s van het vervoer naar TechnoProtect ev in het kader van de toepassing van artikel V (Herroeping of opzegging) en in het kader van de toepassing van artikel X en XI (Reparatie buiten garantieperiode).

 

 

 

VI.4. – Risico bij installatie- en verankeringsdiensten.

 

Voor bepaalde producten en systemen wordt levering met installatie (op afspraak) vooraf overeengekomen tussen de verkoper en de klant (professioneel of niet professioneel). De goederen worden op risico van TechnoProtect ev naar het door de koper opgegeven adres vervoerd. TechnoProtect ev draagt echter ook verantwoordelijk voor de installatie en eventuele verankering van de gekochte materialen. De levering, installatie en verankering wordt uitbesteed aan (een) gespecialiseerde onderneming(en). TechnoProtect draagt enkel verantwoordelijkheid voor uitvoering op basis van door de klant schriftelijk aangeleverde informatie.

 

In geval van een bewezen fout van de technische service geleverd door TechnoProtect op basis van deze dienstverlening is TechnoProtect enkel aansprakelijk voor de directe fysieke en of materiële schade die hieruit voortkomt.

 

Er is dus uitdrukkelijk overeengekomen dat dit geen recht geeft op schadeloosstelling door TechnoProtect voor indirecte en/of immateriële of morele schade, alsook geen recht geeft op financiële en commerciële vergoeding zoals winstderving, verlies uit bedrijfsinkomsten, onderbreking van de dienstverlening alsook op vergoedingen van dezelfde aard die voortvloeien uit een vordering door de klant gericht tegen TechnoProtect vanwege door derden geleden schade

 

 

 

VI.5 – In geval van verlies van de goederen.

 

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een zending kwijtraakt, ondanks het gebruik van een track en trace-systeem. Als dit gebeurt, verzoeken we de klant om contact op te nemen met onze klantenservice via e- mail (info@technoprotect.be)

 

 

 

VI.6 – Geval van niet-levering.

 

In de volgende gevallen van overmacht is de leveringsplicht van TechnoProtect niet meer van toepassing: oorlog, algemene demonstraties en oproer, brand, stakingen, ernstige ongevallen en als het voor TechnoProtect onmogelijk is om de goederen van zijn vaste leveranciers en/of transporteurs te ontvangen.

 

In de volgende gevallen mag TechnoProtect zijn leveringen tijdelijk staken: problemen met de interne en externe telecommunicatiesystemen, het netwerk, de telefoon, etc. De uitvoering van het contract mag tijdelijk worden opgeschort totdat de genoemde problemen zijn opgelost, en dit zonder dat de klant het contract kan opzeggen.

 

 

 

ARTIKEL VII. – FACTURATIE.

 

Een factuur wordt altijd per e-mail toegestuurd. Enkel op uitdrukkelijk verzoek (per e-mail) van de klant zal een exemplaar per post toegestuurd worden.

 

 

 

ARTIKEL VIII. – BETALINGEN.

 

VIII.1. -. Principe van contante betaling.

 

De betaling gebeurt volgens het door de koper gekozen systeem.

 

De volgende betalingswijzen worden geaccepteerd:

 

-       betaling via beveiligde websites: Bancontact (Maestro), Visa, Master Card ,Mollie.

 

-       bankoverschrijving op basis van pro-forma factuur (op aanvraag per e-mail)

 

 

 

VIII.2. – Intresten.

 

Over alle aan TechnoProtect ev verschuldigde bedragen wordt na de vervaldag, zonder dat het nodig is om een gebrekestelling te sturen, een rentepercentage van 12% per jaar gerekend, over elke begonnen maand.

 

De hierboven genoemde rente is eveneens verschuldigd als een betaling is ingetrokken.

 

In dit geval wordt ook rente berekend gerekend vanaf de dag nadat de factuur of orderbevestiging is opgesteld.

 

 

 

VIII.3. – Boeteclausule.

 

In geval van een niet-betaalde factuur van TechnoProtect of een afgesloten rekening van de klant binnen acht dagen na het opstellen of versturen van de factuur, is de klant een renteboete verschuldigd gelijk aan 15% van het bedrag of aan een minimumbedrag van € 125 voor elke factuur of afgesloten rekening, voor administratie-, invorderings-, rechtsbijstand en buitengerechtelijke kosten.

 

 

 

VIII.4. – Verwerking van de termijnen.

 

De termijnen die in dit artikel omschreven zijn, starten vanaf een werkdag en niet vanaf een kalenderdag.

 

 

 

VIII.5. - Eigendomsvoorbehoud.

 

Zolang het verschuldigde bedrag niet geheel of definitief is betaald of als de kredietverstrekker het bedrag van de rekening van TechnoProtect ev debiteert, behoudt of verkrijgt TechnoProtect opnieuw het eigendom van de verkochte goederen met inbegrip van de vervangingsonderdelen.   

 

De professionele of niet professionele koper dient TechnoProtect ev op de hoogte te stellen van alle vorderingen door derden ten aanzien van de goederen, bij een inbeslagname, faillissement of andere maatregelen die erop wijzen dat de goederen hem ontnomen worden.

 

Deze clausule (VIII.5.) is enkel van toepassing voor andere verkopenwijzen dan internetverkoop. Verkoop via internet wordt geregeld via andere procedures.

 

 

 

 

 

VIII.6. – Recupel-bijdrage

 

De Recupel-bijdrage is een wettelijke bijdrage voor het recycleren volgens de wet van 1 juli 2001.

 

Voor de goederen waarvoor een Recupel-bijdrage van toepassing is, is deze in de verkoopprijs inbegrepen.

 

 

 

ARTIKEL IX. – VERPLICHTING IN ONTVANGST NEMEN VAN GOEDEREN EN TERMIJN VOOR INDIENEN KLACHT

 

IX.1.

 

De professionele koper is verplicht om op de dag van levering de goederen te ontvangen, nauwkeurig te bekijken en te bezien of deze wel of niet voldoen aan de bestelling die hij heeft gedaan.

 

IX.2.

 

De niet professionele verkoper is verplicht om de goederen te ontvangen de dag na het verstrijken van de termijn van veertien dagen zoals vermeld in artikel V.

 

IX.3.

 

Professionele kopers dienen klachten ten aanzien van de geleverde goederen of service binnen vijftien kalenderdagen na de dag van levering naar TechnoProtect ev te sturen. Niet professionele kopers dienen dit te doen binnen vijftien kalenderdagen na de dag waarop de termijn zoals benoemd in artikel V verstreken is.

 

IX.4.

 

Klachten dienen uitsluitend per mail te worden verstuurd naar TechnoProtect en dienen verplicht te worden vergezeld van een kopiefactuur en de pakbon.

 

Geen enkel ander document wordt geaccepteerd op straffe van verlies van het recht op garantie.

 

IX.5.

 

Als deze termijn eenmaal is verstreken, wordt verondersteld dat de klant de goederen en de service definitief aanvaard heeft, en wordt verondersteld dat eventuele zichtbare gebreken onweerlegbaar niet aanwezig zijn.

 

IX.6.

 

Dit artikel geldt ook voor reparaties die binnen en buiten de garantietermijn verricht zijn.

 

IX.7.

 

De klant dient evenwel zelf aan te tonen dat wat hij aandraagt een gebrek aan overeenstemming vertoont.

 

 

 

ARTICLE X. – CONTRACTUELE GARANTIE VAN DE VERKOPER

 

X.1. – Toepassingsgebied.

 

TechnoProtect ev garandeert dat de goederen die het verkoopt en de services die het biedt conform zijn aan de wet betreffende de bescherming van de consument, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 september 2004.

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004090138&table_name=wet

 

De factuur en het afleveringsbewijs met uitsluiting van ieder ander document (zoals een betalingsbewijs) dienen overlegd te worden voor de toepassing van dit artikel.

 

De aangeduide prijzen in euro zijn enkel van toepassing op de internet webshop van TechnoProtect EV, onder voorbehoud van wijzigingen en coderingsfouten.

 

Naast de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden kan geen enkele andere vorm van garantie ter sprake gebracht worden.

 

X.2. – Duur.

 

Zie de wet zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 1 september 2004.

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004090138&table_name=wet

 

X.3. – Transport.

 

Als er door de klant op de contractuele garantie een beroep wordt gedaan, dient hij op zijn eigen kosten en voor zijn eigen risico de goederen waarop de garantieaanvraag betrekking heeft, te transporten naar het contractuele depot van TechnoProtect ev. Het adres van dit depot zal na aanvraag per e-mail worden verstrekt.

 

De klant kan ook vragen om de goederen op zijn kosten op zijn adres te laten ophalen.

 

Het feit dat de betrokken voorwerpen aan TechnoProtect ev ter reparatie worden toevertrouwd, betekent niet dat het risico wordt overgedragen, de klant blijft het risico dragen.

 

De klant dient er dus voor te zorgen dat het product correct verpakt wordt zodat deze niet beschadigd raakt. Bij voorkeur wordt de originele verpakking of gelijkwaardige verpakking gebruikt.

 

 

 

X.4. – Reparatietermijn.

 

Indien de klant een apparaat of goederen ter reparatie bij TechnoProtect ev aanbiedt binnen de contractuele garantie, dient TechnoProtect ev in dit verband een termijn na te leven. De verkoper dient alle middelen aan te wenden om deze reparatie binnen een redelijke termijn te laten plaatsvinden voor wat betreft het belang van de reparatie, de hiervoor benodigde onderdelen en de beschikbaarheid hiervan, alsook de bezetting van de serviceafdeling van zijn onderaannemers of van door de merken aangewezen leveranciers.

 

Voor een te lange termijn kan geen enkele compensatie worden geëist bij TechnoProtect ev, behalve als de reparatietermijn 60 werkdagen overschrijdt, hetgeen niet geldt als TechnoProtect ev te maken heeft met overmacht of als de reparatie onder redelijke condities niet mogelijk is.

 

 

 

X.5. – Uitsluiting garantie.

 

De klant verliest elke vorm van contractuele garantie op het moment dat hij de reparatie van de door TechnoProtect ev geleverde goederen aan een derde partij toevertrouwt of als hij zelf tracht de goederen te repareren. Het recht op garantie wordt eveneens geweigerd indien de goederen veranderd, gewijzigd, gepersonaliseerd of door een niet-geautoriseerde persoon geopend zijn.

 

Ook wordt geen enkele vorm van garantie verleend indien het defect of de onvolkomenheid aan een door TechnoProtect ev verkocht apparaat of artikel wordt veroorzaakt door inadequaat gebruik, transport of tussenopslag van de goederen of door welke handeling dan ook van de klant waardoor hij niet voldoet aan de op hem rustende verplichting om te handelen als een goede huisvader, of door welke vorm van overmacht of toeval dan ook.

 

De klant wordt dan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van deze situatie.

 

 

 

X.6. – Verantwoordelijkheid.

 

De verantwoordelijkheid van TechnoProtect ev met betrekking tot de onvolkomenheid van een apparaat of een artikel beperkt zich tot de reparatie ervan of tot de vervanging door een gelijkwaardig artikel indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn.

 

In geen geval kunnen de indirecte gevolgen van deze onvolkomenheid die voortkomen uit het ontbreken van professionele hulp, aan de verkoper worden toegeschreven.

 

 

 

X.7. – Reparatie onmogelijk.

 

Als blijkt dat een artikel dat is toevertrouwd aan TechnoProtect ev niet gerepareerd kan worden, heeft TechnoProtect ev de mogelijkheid om de klant te compenseren tot een bedrag van de verkoopprijs, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat verstreken is tussen de uitgifte van de factuur en het moment waarop het artikel ter reparatie is aangeboden, gedeeld door het aantal maanden dat de garantie dekt. TechnoProtect ev kan eveneens voorstellen om het artikel te vervangen door een voorwerp dat gelijkwaardig is qua prestaties, zonder dat rekening gehouden kan worden met een verschil in prijs of merk tussen het niet te repareren voorwerp en het voorwerp waardoor dit vervangen wordt.

 

Indien de klant geen enkele van deze in natura reparaties accepteert binnen vijftien dagen na het voorstel dat hem is voorgelegd, verliest hij definitief elk recht op welke garantie dan ook.

 

 

 

X.8. - Retour na reparatie.

 

De klant dient het gerepareerde apparaat of de gerepareerde goederen op te halen bij het contractuele depot van TechnoProtect ev. Het adres van dit depot zal na aanvraag per e-mail worden verstrekt.

 

De klant kan eveneens vragen om de goederen naar zijn eigen adres te laten versturen, op zijn eigen kosten.

 

 

 

ARTICLE XI. – REPARATIE BUITEN GARANTIEPERIODE

 

 XI.1. – Opslaan van de goederen

 

De klant is verplicht om op zijn eigen kosten het apparaat of de goederen naar het contractuele depot van TechnoProtect ev te brengen. Het adres van dit depot zal na aanvraag per e-mail worden verstrekt, zoals beschreven in artikel II.

 

Het opslaan van de goederen betekent niet dat het risico naar TechnoProtect ev wordt overgedragen.

 

De klant dient ervoor te zorgen dat het product correct verpakt wordt zodat het niet beschadigd raakt.

 

 

 

XI.2. - Offertekosten.

 

Als voor de reparatie een kostenopgave gedaan is, en de klant accepteert uiteindelijk de offerte niet, dient de klant zijn goederen te komen ophalen binnen een termijn van acht kalenderdagen gerekend vanaf de dag waarop hem het bericht hierover is verzonden, en dient hij eveneens een bedrag van 25,00 euro exclusief btw te betalen voor offertekosten. 

 

 

 

ARTICLE XII. -VERPLICHTING OM GEREPAREERDE GOEDEREN OP TE HALEN

 

XII.1.

 

Alle goederen die in het kader van de toepassing van de artikelen X en XI gerepareerd zijn, dienen door de klant binnen een termijn van acht kalenderdagen opgehaald te worden, te rekenen vanaf de dag waarop hem het bericht hierover per e-mail verzonden is.

 

XII.2.

 

Indien de gerepareerde voorwerpen niet binnen een termijn van drie (3) maanden gerekend vanaf dit bericht zijn opgehaald door de klant, wordt aangenomen dat hij afstand doet van de genoemde goederen en gaat het eigendom van deze automatisch over naar TechnoProtect ev, die de goederen, indien van toepassing, kan vernietigen.

 

XII.3.

 

Ondanks de toepassing van het huidige artikel, blijft de klant het factuurbedrag, rente en boete verschuldigd, zoals beschreven in artikel VIII en XI.2.

 

 

 

ARTICLE XIII. – ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

 

XIII.1.

 

De professionele of niet-professionele koper is volledig verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de producten en/of de service die geleverd worden door TechnoProtect ev alsook de bescherming van de gegevens die eventueel hierin worden opgeslagen of die gebruikt worden in relatie staan tot de producten of service.

 

 

 

XIII.2.

 

Voorafgaand aan enige interventie door TechnoProtect ev, of dit nu gebeurt in het kader van de toepassing van artikel X en XI van de huidige algemene voorwaarden of van elke andere overeenkomst, dient de professionele of niet professionele koper altijd ervoor te zorgen dat alle geheime dossiers en codes gekopieerd en op een veilige plek bewaard zijn.

 

 

 

XIII.3.

 

De professionele en niet professionele koper mogen niet de op de producten aangebrachte keurmerken geheel of gedeeltelijk weghalen.

 

 

 

ARTICLE XIV. – HANDHAVING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

XIV.1.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door TechnoProtect ev aan de kopers beschikbaar gestelde producten en goederen liggen bij TechnoProtect ev of bij haar leveranciers die hem ertoe hebben gemachtigd om de producten te verkopen.

 

XIV.2.

 

In geen geval mag een koper aan hem ter beschikking gestelde producten of goederen kopiëren, reproduceren, omzetten, aanpassen, uit elkaar halen, decompileren, namaken, imiteren, veranderen, analyseren of opnieuw samenstellen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van TechnoProtect ev.

 

XIV.3.

 

Er mag enkel een kopie van de software gemaakt worden als dit voor een back-up is voor intern gebruik en als deze opgeslagen wordt op één enkele centrale computerprocessor (CPU).

 

Tijdens het kopiëren dient de koper de auteursrechten die zich op het origineel bevinden, mee te kopiëren en ervoor te zorgen dat deze onderdeel blijven uitmaken van de kopie.

 

In geen enkel geval mag de koper kopieën aan derden verstrekken en hij is dan ook verantwoordelijk voor mogelijk frauduleus gebruik door derden, om welke redenen dan ook.

 

 

 

ARTICLE XV. - PRIVACYBESCHERMING

 

XV.1. Vertrouwelijk gebruik van de website.

 

Iedereen kan de website www.technoprotect.be raadplegen zonder zijn identiteit kenbaar te hoeven maken en zonder zijn gegevens af te hoeven geven.

 

TechnoProtect ev verzamelt persoonlijke gegevens van bezoekers, dit wordt op de website gepubliceerd. Verder verplicht hij zich deze gegevens niet aan derden bekend te maken, deze zijn vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens zullen enkel intern worden aangewend voor de orderverwerking of met als doel om via nieuwsbrieven de communicatie te verbeteren en te personaliseren alsook om de website aan te passen aan de hand van door bezoekers opgemerkte voorkeuren.

 

TechnoProtect ev verkoopt, verhandelt en overhandigt dus geen klanten- en bezoekersinformatie aan derden.

 

Conform de Europese en nationale wettelijke bepalingen die van toepassing zijn (1) (2), heeft de klant recht op inzage in en correctie van gegevens die op hem betrekking hebben. Dit kan door het sturen van een brief naar het volgende  email adres: (hierbij graag e-mailadres, naam, voornaam en postadres noemen)  info@technoprotect.be.

 

De website van TechnoProtect ev maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Het doel hiervan is om een eerder websitebezoek van de gebruiker of de klant te signaleren. TechnoProtect ev gebruikt cookies om de service die hij de klant en bezoeker biedt, te personaliseren. De klant en bezoeker hebben steeds de mogelijkheid om cookies te weigeren door dit bij zijn webbrowser in te stellen.

 

Enkele pagina’s van de website kunnen digitale beelden of beacons bevatten waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Deze beacons worden enkel gebruikt door TechnoProtect ev, voornamelijk voor het meten en verbeteren van de effectiviteit van bepaalde acties. Met de gegevens die via deze beacons verkregen worden, kunnen eenvoudig statistieken over de bezoekersfrequentie van bepaalde webpagina’s worden verzameld, zodat TechnoProtect hiermee de bezoekers en klanten beter van dienst te kan zijn.

 

TechnoProtect ev beschikt over computersystemen en apparatuur om klantgegevens te kunnen beschermen.

 

(1)   De Europese richtlijn 95/46 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens, en de nationale uitvoeringswetten (in België de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in Luxemburg de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

 

(2)   De GDPR –General Data Protection Regulation, oftewel AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europese richtlijn van 24 mei 2016

 

 

 

XV.2. Plaatsen van bestelling.

 

Zodra een gebruiker besluit om via het systeem goederen aan te schaffen of gebruik te maken van een service, dient hij zijn identiteit bekend te maken en zijn e-mailadres, postadres en eventuele andere persoonlijke informatie aan te leveren die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

Als gegevens worden verzameld, gebruikt TechnoProtect ev deze alleen voor het verwerken van bestellingen. Tegelijkertijd staat de gebruiker toe dat zijn gegevens worden gebruikt voor het opstellen van statistieken waarmee de website, de goederen en de service die geboden wordt, verbeterd worden.

 

Deze gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om informatie met betrekking tot commerciële activiteiten van TechnoProtect ev via alle communicatiemiddelen te verspreiden binnen zijn klantenkring.

 

Evengoed verplicht TechnoProtect ev zich om de gegevens waarover hij beschikt, niet te verspreiden naar een ander bedrijf, onderneming of andere natuurlijke of rechtspersoon, overeenkomstig artikel XV.

 

 

 

ARTICLE XVI. – BEËINDIGING OVEREENKOMST.

 

XVI.1.

 

TechnoProtect ev kan alle rechten op grond van elk contract dat hij met zijn professionele en niet professionele kopers heeft gesloten, aan derden overdragen.

 

De overdracht heeft betrekking op zijn rechten op zijn verplichtingen, en heeft als enige voorwaarde dat hij de koper informeert over deze situatie.

 

XVI.2.

 

De koper kan echter in geen geval zijn rechten en verplichtingen overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TechnoProtect ev.

 

 

 

ARTICLE XVII. – TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS

 

XVII.1.

 

Voor elk geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

Voor professionele kopers is het handelsrecht van toepassing.

 

XVII.2.

 

Overeenkomstig artikel III.4 zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Turnhout, te weten het Tribunaal van Eerste Aanleg en de Handelsrechtbank, bevoegd om geschillen tussen partijen te beslechten.